NHIỄM HBV THE0 PHÁI TÍNH

 

 

PHÁI

HBsAg

AntiHBs

 

n

HBsAg(+)

Tỉ lệ %

trị số p

n

AntiHBs(+)

Tỉ lệ %

trị số p

NAM

33082

6506

19,66

>0.05

11896

3181

26,74

0.05

NỮ

33154

4296

12,95

 

9636

2703

28,05

 

CỘNG

66236

10802

16,30

 

21532

5884

27,32

 

           

            Tỉ lệ nhiễm HBV của nam có cao hơn nữ , tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (vì p>0.05)

            Tính tỉ lệ nhiễm chung là: 16,30%.=>Vậy nếu cộng đồng có nhiều người lớn thì xét nghiệm máu có lợi hơn

KHẢO SÁT NHIỄM HBV THEO NHÓM TUỔI

 

NHÓM TUỔI

HBsAg

AntiHBs

 

 

 

 

 

 

n

HBsAg(+)

Tỉ lệ %

trị số p

n

AntiHbs(+)

Tỉ lệ %

trị số p

<=9

13344

1237

9,27

<0.01

3124

373

11,93

<0.01

10--19

12387

1695

13,68

 

3399

780

22,94

 

20---29

12533

2564

18,94

 

4813

1419

29,48

 

30--39

15019

3125

20,80

 

5846

1814

31,54

 

40--49

7426

1596

21,49

 

2814

931

33,08

 

50--59

2783

393

14,12

 

1023

342

33,43

 

>=60

1744

192

11,01

 

513

195

38,01

 

 

            _Ở lứa tuổi <=9 tuổ tỉ lệ nhiễ 9,27% (<27%<31,53%)=>xét nghiệm máu không           có lợi

            _Ở lứa tuổi >=10  và <=19 tuổi ,và lứa tuổi >=50 tuổi tỉ lệ nhiễm <16% =>xét nghiệm máu không có lợi

            _Ở lứa tuổi =>20 tuổi và <=49 tuổi tỉ lệ nhiễm >16,20 % =>xét nghiệm máu có lợi

 

KHẢO SÁT HBsAg(+) THEO NHÓM TUỔI VÀ PHÁI TÍNH

 

NHÓM TUỔI

NAM

NỬ

 

n

HBsAg(+)

Tỉ lệ %

trị số p

n

HBsAg(+)

Tỉ lệ %

trị số p

<=9

7453

760

10,19

<0.01

5891

477

8,09

<0.01

10--19

4667

762

16,32

 

7720

933

12,08

 

20---29

7060

1619

22,93

 

6473

945

14,59

 

30--39

7821

2031

25,96

 

7198

1094

15,19

 

40--49

3889

974

25,04

 

3537

622

17,58

 

50--59

1376

238

17,29

 

1407

155

11,01

 

>=60

816

122

14,95

 

928

70

7,54

 

 

            *Ðối với nam chỉ ở lứa tuổi <=9 và lứa tuổi >=60 không xét nghiệm máu có lợi ,còn các lứa tuổi còn lại nên xét nghiệm máu

            *Ðối với nữ  chỉ ở lứa tuổi 40-49 xét nghiệm máu chắc chắn có lợi

 

 

 

 Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh